ગુજરાત નું દિલ (@gujrat_nu_dil) August 2017

હે ઇશ્વર... તું આંસુ એટલા મોંઘા કરી દે કે કોઈની આંખોમાં ક્યારેય ના આવી શકે અને ખુશી એટલી સસ્તી કરી દે કે બધાંના હોઠ ઉપર હંમેશા રહે...!! note⤵ follow&like @Gujrat_nu_dil@Gujrat_nu_dil@Gujrat_nu_dil@Gujrat_nu_dil@Gujrat_nu_dil@Gujrat_nu_dil #Gujrat_nu_dil #gujju #jamnagar #palanpur #ahmedabad #surat #baroda #vadodara #mahesana #rajkot #kathiyawad #gujarat #garvigujarat #follower #friends #like #instagram

154 Likes